lenig & gezwind ravels
Home laatste nieuws Onze kring Aanbod inschrijving algemene info Turnshow 2018 Contact 

Secretariaat L&G ravels vzw

Kampdijk 3A - 2380 Ravels

Secretaris

Charles Faes

014/65.81.94

0475/39.73.01

info@lgravels.beWebmaster: carle.cambre@telenet.be

Registratie lesgeving

  Hier volgen enkele afspraken i.v.m. het turnen en dansen:

 

  1.Kleding:

 

  2.Afspraken:

naar boven Algemene afsprakenTussenkomst ziekenfondsenWat bij Ongeval ?


Onze leden zijn verzekerd via Gymfed met verzekeringsmaatschappij Ethias. Er dient een aangifte gedaan te worden binnen de 6 dagen na het ongeval bij onze verantwoordelijke . Het ingevulde aangifteformulier van het ongeval brengt u binnen bij:

Mevr. Barrera - Puttemans Viviane

Jan de Knuytstraat 8, 2380 Ravels

Tel. 014-659054.

Het verder verloop wordt u daar meegedeeld. Het slachtoffer of zijn ouders worden verzocht het formulier te ondertekenen.

Lees hier de algemene voorwaarden van de verzekering

Verzekering tegen sportongevallen: algemene voorwaardenMeer bewegen zorgt voor gezondheidswinst, dat is genoegzaam bekend. Lid zijn van een sportclub of deelnemen aan kampen zorgt bovendien voor sociale contacten. Om deze reden zijn er verschillende ziekenfondsen die een financiële tussenkomst voorzien.

 De attesten voor aanvraag kan U downloaden door op het logo van het betreffende ziekenfonds te klikken. U bezorgt ons de ingevulde attesten voor  de nodige handtekeningen.

Attest-sport_tcm375-102263.pdf FitnessSportclub OZ.pdf Nieuwsbrieven En documenten

 De leden van L & G Ravels krijgen regelmatig info mee via flyers en nieuwsbrieven. Hieronder heeft U een overzicht van deze info via pdf documentjes

 

  1. NIEUWSBRIEVEN

 1. Nieuwsbrief jaargang 1 nr1 aug 2015
 2. Nieuwsbrief jaargang 1 nr2 dec 2015
 3. Nieuwsbrief jaargang 1 nr3 juni 2016
 4. Nieuwsbrief jaargang 2 nr 1 aug 2016
 5. Nieuwsbrief jaargang 2 nr 2 mei 2017


  2. Flyers & documenten

 1. Start nieuw seizoen 2016-2017
 2. Uurrooster seizoen 2016-2017
 3. Inschrijfdocument seizoen 2017 - 2018


GDPR

Conform de Europese verordening GDPR die ingaat op 25 mei 2018 updatete ook Lenig & Gezwind Ravels zijn privacy beleid. Lees dan ook hieronder onze bijgewerkte algemene privacy verklaring

Onze Algemene Privacy verklaring in PDF: KLIK HIER

ALGEMENE PRIVACY VERKLARING LENIG & GEZWIND RAVELS vzw


Voorwoord:

Lenig & Gezwind Ravels vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lenig & Gezwind Ravels vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en foto’s;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lenig & Gezwind Ravels vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Lenig & Gezwind Ravels vzw

Kampdijk 3A

 (vanaf 1/09/2018 Kampdijk 7)

2380 Ravels

 info@lgravels.be

Telefoon : 014/658194  

1. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS


Uw persoonsgegevens worden door Lenig & Gezwind Ravels vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en lessen van Lenig & Gezwind Ravels vzw; (uitvoering overeenkomst)

Het versturen van nieuwsbrieven  E mails en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (gemeente Ravels)en ondersteuning turnfederatie waarbij wij als Lenig & Gezwind Ravels vzw zijn aangesloten (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit , kledingmaten,bankrekeningnummer

Medische fiche


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Het verzorgen van begeleiding door onze Turnfederatie Gymfed.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

3. Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. BEWAARTERMIJN


Lenig & Gezwind Ravels vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden worden niet langer dan 1 jaar bewaard na het einde van het lidmaatschap bij Lenig & Gezwind Ravels vzw

5. Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Lenig & Gezwind Ravels vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen vanaf 1 september 2018;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

6. UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website Lenig & Gezwind Ravels vzw (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren door bv het vermelden van het lidmaatschapsnummer Gymfed of IK nummer

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7. Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens een evenement van L&G Ravels worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door je deelname aan een publiek evenement aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond je persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen en brochures.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop jij als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op onze website www.lgravels.be voor de promotie en sfeerbeleving van onze evenementen en van de volgende edities hiervan. Je hebt het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag je een e-mail sturen naar info@lgravels.be met aanduiding van je naam, voornaam,en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van jouw identiteit kan worden gevraagd.

Foto’s of audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die niet zijn opgebouwd rond jouw persoon als centrale figuur worden niet aan partners of sponsors overgemaakt, tenzij je hiermee hebt ingestemd.


8. KLACHTEN


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

9. WIJZIGING PRIVACY STATEMENT  


Lenig & Gezwind Ravels vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Deze verklaring is de eerste en gaat onmiddellijk in voege